ThorenGruppen vidtar åtgärder efter inlägg på sociala medier

Vi har blivit uppmärksammade på de allvarliga anklagelserna som riktats mot en av våra anställda, det oacceptabla språkbruk och de hotelser som förekommit i sociala medier.

Oaktat skuldfrågan är detta språkbruk och agerande något vi naturligtvis tar starkt avstånd ifrån och inte kan acceptera.

Vi har skyndsamt utrett ärendet och den interna genomlysningen har landat i att vi vidtagit de åtgärder vi anser nödvändiga och i samförstånd avslutat anställningen med berörd medarbetare.

I samband med detta gjorde vi även en övergripande genomlysning av våra rutiner kring anställningsprocessen kopplat till detta fall. Vid anställning följer vi det reglemente som säger att vi ska begära ut ett utdrag från belastningsregistret, som avser anställningar inom skola och barnomsorg. Det gjorde vi även i detta fall och där påvisades inga oegentligheter enligt de krav som ställs från myndigheterna.

Av respekt för alla berörda parter kan vi just nu inte kommentera saken ytterligare. Vi ber er vänligen respektera detta.