Organisationen Kvinna till Kvinna besöker TBS Stockholm

I kursen Internationella relationer har Thoren Business School Stockholm haft besök av representanter från organisationen Kvinna till Kvinna där eleverna fick delta i ett rollspel. 
Kurs Internationella relationer. I arbetet med konfliktteorier och genus i krig gästades eleverna av representanter från organisationen Kvinna till Kvinna, som kämpar för kvinnors rättigheter och fred i konfliktdrabbade områden.

Vid besöket deltog eleverna i rollspelet Fred för alla, ett spel som syftar till att upplysa och sprida kunskap om orättvisor och ojämställdhet. Spelet baseras på en fiktiv konflikt i ett framtida Sverige, som ett sätt att visa vad som kan hända mellan grupper med olika mandat att fatta beslut som påverkar alla.

Spelet öppnade för en efterdiskussion om människors olika möjligheter att påverka sin situation i synnerhet kopplat till ojämställdhet, såväl som i vår vardag som i mer extrema skeenden såsom i krig och konflikt. Idag stängs kvinnor världen över ute i politiska processer och särskilt i förhandlingar som rör freds-och återuppbyggnadsarbete efter en konflikt.

I en globaliserad värld där antalet konflikter ökar och trycket på nya fredslösningar är stort – är utestängandet av kvinnor som konfliktförebyggare och fredsbyggare något som måste diskuteras. Vidare har spelet koppling till skolans läroplan och låter eleverna arbeta med läroplanens övergripande mål, normer och värden som ska genomsyra gymnasieskolans arbete. Eleverna får arbeta med grundläggande demokratiska principer så som alla människors lika värde och rätt att påverka.