Case i stresshantering på Thoren Business School Stockholm

Thoren Business School i Stockholm skall vara en skola som präglas av tre ledord: Mod, Kraft och Passion. Att tänka nytt och att tänka annorlunda innebär att vi vill se möjligheter där andra ser problem. Vi vill vända motgång till framgång!

Ett steg i det ledet är att samarbeta med olika företag. I detta case har eleverna som läser kursen Psykologi 2a (samt vissa även Idrott och hälsa 2)träffat några olika yrkesverksamma personer som skulle behöva hjälp med att få en ännu bättre psykisk hälsa och minimera graden av psykisk ohälsa/negativ stress. Personerna är framgångsrika inom sina områden, men upplever negativ stress som påverkar deras liv på ett icke önskvärt sätt. De har bestämt sig för att komma ur den negativa stressen och fortsätta utveckla sig inom sina områden och det vill vi vara en del av.

Uppdraget

Stockholms Eltjänst är ett framgångsrikt företag med ca 30 anställda. Omsättningen har ökat drastiskt under de senaste åren vilket medfört en ökad arbetsbelastning, i synnerhet för ledningsgruppen. Detta har bidragit till en ökad känsla av stress bland de anställda.

Elever har fått i uppdrag att intervjua någon av personerna i företaget Stockholms Eltjänsts ledningsgrupp (VD, ekonomichef och två arbetsledare) om deras nivå av negativ stress på arbetet och deras sociala situation gällande t.ex. sömn, matvanor, motion och familjeförhållanden.

Intervjuerna utfördes i mindre grupper. Eleverna uppdrag nu är att enskilt utforma en handlingsplan med syfte att hjälpa de intervjuade personerna att avhjälpa negativ stress och eventuell psykisk ohälsa. Dessa kommer att få ta del av handlingsplanerna och välja ut den som de tycker bäst beskriver deras situation och ger de mest användbara strategierna för att förbättra deras situation i relation till stress. Vinnarna kommer att belönas med ett pris och ett utlåtande!